"The Russian newspaper to your morning coffee"

курс русского языка для иностранцев (РКИ)

AboutStructureMethodBookI-versionTeachersSubscribeFAQ
Registration
Remind password

MethodAutor

 

 

 

PhD. Dr. Elena Biegieniewa (amazon.com)

rusgazeta@mail.ru

Ważniejsze publikacje


 

http://www.facebook.com/elena.begeneva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости

  • Е.Бегенева получила благодарность за профессиональную разработку и проведение авторского дистанционного курса по применению ИКТ в образовательной практике
  • Cтатья Е.Бегеневой "Педагогический дизайн как альфа и омега виртуального урока"появилась в Википедии в рубрике ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН. Положения, изложенные в этом тексте, легли в основу курса РКИ "Русская газета к утреннему кофе"
  • Преподавателям РКИ! "Монтаж аттракционов" С.Эйзенштейна в практике преподавания языка. 1 занятие мастер-класса. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4  (FREE!)
  • Преподавателям РКИ! Техника коллажирования текстовых, аудиовизуальных и динамических элементов базы знаний. 2 занятие мастер-класса. Часть 1. Часть 2 (FREE!)
  • Преподавателям РКИ! Мегатекст как форма организации и траектория освоения учебного контента. 3 занятие мастер-класса. Часть 1. Часть 2. Часть 3 (FREE!)
  • Преподавателям РКИ! Интерактивный тренинг как форма освоения смыслового компонента знания. 4 занятие мастер-класса. Часть 1. Часть 2. Часть 3 (FREE!)


Metoda autorska

Wszystkie założenia metodyczne kursu łączy pojęcie "reaktywne uczenie". Jest to dynamiczne uczenie się bazujące na prowokowaniu automatycznych reakcji wysławiania się w języku rosyjskim.
Dla osiągnięcia tego celu autor proponuje:

·    stosowanie słownika jednojęzycznego (z dalszym przejściem do pracy bez słownika),
·    maksymalną formalizację zadań treningowych,
·    doprowadzenie do automatyzmu umiejętności wysławiania się.
          
Stosując taką strategię można osiągnąć: а) wysokie tempo przyswajania materiału, b) utrwalenie nawyków,  c) spontaniczność w wysławianiu się.
Mają one bardzo duże znaczenie dla płynnego posługiwania się w mowie językiem obcym, aby nie zastanawiać się nad przypadkami, deklinacjami, odmianą czasowników i innymi trudnościami językowymi (przecież nie myślicie o tym Państwo gdy mówicie w języku ojczystym!)
         
Reaktywność nie zaprzecza świadomości, ponieważ dla osiągnięcia szybkiego i sprawnego nawyku trzeba przede wszystkim aktywować własne zdolności analityczne. 
          
Aby wyeliminować z procesu nauczania nudne ślęczenie nad słownikiem proponujemy Państwu rozszerzanie swojego zasobu słów przez identyfikację nieznanych wyrazów na podstawie więzi słowotwórczej lub kojarzenia nowego wyrazu z hasłem w słowniku, na basie już znanej leksyki. W ten sposób będziecie Państwo powiększać swój zasób słów jakby "przy okazji", nie tracąc na przyjemności wynikającej z czytania.
         
Autor przewiduje trzy rodzaje lekcji,  z których każdy ma cechy swoiste.
         
Lekcje czytania analitycznego przewidują ćwiczenie czytania przygotowanego. Algorytm takiej lekcji jest następujący: rozumienie ze słuchu (kształcenie czynnej uwagi) - praca leksykalna (analiza strukturalna leksyki) -  kombinatoryka wyrazowa (kształcenie pamięci operacyjnej) - analiza tekstu (kształcenie zmysłu językowego, prognozowania wyrazowego, pamięci operacyjnej i czynnej uwagi) - mówienie zawierające reprodukcję, interpretację i improwizację w zakresie wysławiania się (ćwiczenie składania zdań, pamięci operacyjnej itp.)
         
Lekcje czytania przeglądowego poświęcone są czytaniu - wcześniej - częściowo przygotowanemu. Tu nauczycie się Państwo "skanować" teksty oczami z rozumieniem ogólnej treści, a także wyszukiwać informację na poszczególne tematy. 
         
Celem lekcji czytania samodzielnego jest przyzwyczajenie się do czytania nieprzygotowanego. W miarę przerabiania programu ilość lekcji tego rodzaju będzie rosnąć.
         
W miarę gromadzenia opanowanego materiału montujecie Państwo leksykalny "szkielet" każdego tematu i jego leksykalny "stereotyp", to znaczy przyswajacie rezerwową leksykę każdego tematu (termin francuskich badaczy) i zasadniczą leksykę języka. Przykładem rezerwowej leksyki może służyć wyraz "model" do tematu "Moda". Wyraz ten nie jest zbyt często używany, ale jest niezbędnym w dyskusji, na przykład, na temat wystawy pret-a-porter.  Rezerwowa i zasadnicza leksyka tworzą z kolei słownik każdego tematu. Korzystanie z niego pozwala czynnie uczestniczyć w dialogu zarówno jak płynnie i z przyjemnością czytać publicystykę rosyjską. Osiągnięcie dużych sukcesów, w krótkim terminie pomoże Państwu uczenie się także przy pomocy Internetu.


AboutStructureMethodBookI-versionTeachersSubscribeFAQ
© Е. И. Бегенева, 2010
Создание сайта Wilmark Design

Репродуцирование (воспроизведение) материалов сайта любым
способом без договора с автором запрещается.